Vážení zákazníci, naše organizace provádí v rámci expresního systému FOFR přepravy kusových zásilek na uzemí celé ČR prostřednictvím 17 regionálních středisek. 

Všeobecné obchodní podmínky přepravního systému FOFR.

1. Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů

a) Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel příkazci při přepravě kusových a balíkových zásilek. Zasílatel provádí tyto činnosti vlastním jménem, na základě objednávek (zasilatelských příkazů) příkazce a na jeho účet. Vztahy mezi zasílatelem a příkazcem upravuje zasilatelská smlouva uzavřená podle § 601 až § 609 Obchodního zákoníku pro přepravu kusových a balíkových zásilek na území ČR a Slovenska. Tím, že příkazce podá zásilku k přepravě, zároveň vyslovuje souhlas s těmito VOP.
b) Sběrná služba - je název pro rychlou přepravu kusových a balíkových zásilek. Jejím základem je svoz zásilek od různých odesílatelů ve sběrné oblasti do přepravního depa, kde dochází ke konsolidaci zásilek a následné přepravě na centrální překladiště. Poté jsou zásilky kontrolovány, tříděny dle oblastí doručení a následně doručeny konkrétním příjemcům. c) Zasílatel – je společnost poskytující zasilatelské služby pro přepravu kusových zásilek v rámci přepravního systému FOFR; 
d) Příkazce – je osoba, se kterou má společnost zasílatel uzavřenou zasilatelskou smlouvu
e) Odesílatel – je osoba uvedená na zásilce jako odesílatel; pokud uvedená není, rozumí se, že odesílatelem je příkazce
f) Příjemce nebo adresát – osoba (fyzická či právnická), která je na zásilce uvedená jako příjemce zásilky
g) Kusová zásilka – je zásilka, která splňuje parametry dle článku 3.1.1 
h) Balíková zásilka – je zásilka, která splňuje parametry dle článku 3.1.3 
i) Zasilatelský příkaz – rozumí se jím závazná objednávka, kterou vystavuje příkazce a předává ji zasílateli, a která obsahuje následující údaje: místo převzetí zásilky k přepravě, údaje o zásilce (počet kusů, obal, hmotnost, rozměry) a označení příjemce zásilky, adresy dodání a případného telefonního kontaktu na oprávněného příjemce.
j) Přepravní list - je jednotný tiskopis používaný v přepravním systému FOFR, jehož vyplněním a potvrzením se uzavírá přepravní smlouva, tj. smlouva o konkrétní činnosti v rámci zasílatelské smlouvy. Obsahuje údaje o příkazci, dopravci, zásilce a příjemci, potvrzení o doručení zásilky příjemci; u dobírkové platby variabilní symbol a číslo účtu příjemce hotovosti. 
k) Zásilka na dobírku - je taková zásilka, která je příjemci vydána oproti zaplacení hodnoty určené odesílatelem či příkazcem. Dobírkovou částku inkasuje pro příkazce osoba, která zásilku doručuje. Tuto částku pak zasílatel vyplatí příkazci na jeho účet.

Pojmy a definice používané v zasilatelských podmínkách mají stejný význam a jsou shodné s pojmy používanými v zasilatelské smlouvě a ceníku zasílatelských služeb.


2. Základní moduly přepravy v rámci přepravního systému FOFR

Modul "F" (fofr) – přeprava kusových zásilek je uskutečněna do 24 hodin 
Modul "C" (economy) – přeprava kusových zásilek je uskutečněna do 96 hodin, alternativně do 72 hodin
Modul "B" (balíkovka) – přeprava balíkových zásilek. Tyto zásilky se přepravují výhradně do 24 hodin
Modul "S" (Slovensko) – v tomto modulu se doručují zásilky do Slovenské republiky do 48 hodin

Dodací lhůta se počítá od 16:00 dne, kdy byla zásilka vyzvednuta, a týká se pouze pracovních dnů.


3. Zásilky přijímané k přepravě

3.1 Specifikace zásilek pro přepravu v rámci ČR

3.1.1 Kusová zásilka

a) hmotnost jednoho kusu nesmí překročit 1500 kg
b) Celková hmotnost zásilky nesmí překročit 2000 kg
c) rozměry nesmějí být větší než: celková výška 2,2 metru (včetně palety, podstavce), šířka 2,0 metry, délka 4,0 metry
d) objem může být maximálně 13,3 m3
e) celková hmotnost jedné zásilky nesmí překročit 2000kg, nad 2001kg řešeno individuálně.
f) počet kusů v jedné zásilce pro jednoho příjemce může být max. 10 kusů, přitom součet všech kusů dané zásilky musí splňovat limity podle bodů a-d, přepočítací koeficient pro objemovou hmotnost je 1cbm = 150 kg (pozn. u bílé techniky se přepočítací koeficient neuplatňuje)

3.1.2 Nadrozměrná kusová zásilka:

je zásilka, která v některém z bodů 1.-5. překračuje povolené parametry kusové zásilky. 

a) pro ruční manipulaci: maximální délka 6 metrů
maximální hmotnost 1 ks 75 kg
maximální počet kusů v zásilce 10 ks
b) při mechanické manipulaci: maximální délka 6 metrů
maximální hmotnost 1 ks 300 kg
maximální počet kusů v zásilce 3 ks

3.1.3 Balíková zásilka:

a) délka zásilky max. 4 m.
b) hmotnost zásilky max. 50 kg
c) objem zásilky do 0,34 m3

3.2 Specifikace zásilek na Slovensko

3.2.1 Kusová zásilka určená pro přepravu na Slovensko v modulu "S" 

a) max. hmotnost jednoho kusu nesmí překročit 1500 kg
b) rozměry nesmějí být větší než: celková výška 2 metry (včetně palety nebo podstavce), šířka 2 metry, délka 4 metry
c) objem může být maximálně 10m3
d) celková hmotnost jedné zásilky nesmí překročit 2000 kg
e) celkový přepočítací koeficient pro objemovou hmotnost je 1cbm = 200 kg

3.2.2 Balíková zásilka určená pro přepravu na Slovensko v modulu "S" 

a) max. hmotnost jednoho kusu nesmí překročit 50 kg
b) max. délka jednoho kusu nesmí překročit 2,70 metru
c) maximální rozměry zásilky, tj. součet délky a obvodu zásilky může být maximálně 3,3 m


4. Výluky z přepravy / přeprava nebezpečných látek (ADR)

4.1 Vyloučeny z přepravy jsou níže specifikované zásilky:

a) obsahující zboží, mající mimořádně vysokou cenu, jako jsou například drahé kovy a výrobky z nich, drahokamy, průmyslové diamanty, umělecké a starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty, tvrdý alkohol, tabákové výrobky.
b) u kterých chybí potřebné údaje o odesílateli nebo příjemci
c) obsahující zboží, které není chráněno nebo zabaleno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru a charakteru 
d) obsahující zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží
e) obsahující živá zvířata
f) obsahující lidské ostatky
g) zbraně
h) obsahující jiné věci, které jsou s ohledem na svůj charakter v obchodním odvětví zasílatelských služeb považovány za nevhodné k obstarání přepravy a jsou z přepravy vylučovány
i) Z přeprav jsou vyloučeny veškeré nebezpečné věci, jejíž přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zakázána. Dále jsou z přepravy vyloučeny látky třídy 1. (vyjma 1.4S) a látky třídy 7. 

4.2 Přeprava nebezpečných látek v režimu ADR:

a) K přepravě do přepravního systému FOFR lze přijmout i nebezpečné zásilky podléhající režimu ADR, a to tehdy, pokud budou dodrženy všechna ustanovení vyhlášky ADR (pro přepravu nebezpečného zboží). 
b) Při přepravě nebezpečné zásilky musí příkazce nahlásit zasílateli předem UN-číslo, oficiální pojmenování zásilky včetně technického popisu, třídu nebezpečnosti, obalovou skupinu nebezpečných věcí, u třídy 1 a 2 i klasifikační kód, konstrukční typ obalu, počet a značení kusů bezpečnostní značkou, množství nebezpečných věcí. 
c) Pokud příkazce není schopen výše uvedené informace poskytnout, zásilka nesmí být přijata k přepravě do systému FOFR.


 5. Předání zásilky a svoz zásilek

5.1 možností předání zásilky

a) Příkazce či odesílatel předá zásilku v místě přepravního depa zasílatele.
b) Zasílatel vyzvedne zásilku na základě místa odeslání uvedeného v zasilatelském příkaze, přičemž se může jednat o místo sídla příkazce či sídla jeho provozovny nebo jakoukoliv jinou adresu.

Příkazce objednává svoz zásilky telefonicky, faxem, e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo přímým zadáním do přepravního systému (pokud má k dispozici PC-program) Zásilka bude přijata k přepravě následující pracovní den, po dohodě, je možné převzít zásilku i dříve.

5.2 Svoz zásilek

a) Příkazce je povinen označit zásilku kompletní adresou příjemce, případně uvést telefonní číslo, a tyto údaje uvést na všechny kusy zásilky. 
b) Objednávkou příkazce se rozumí zasílatelský příkaz, který má buďto písemnou formu a příkazce ho zasílá zasílateli faxem či e-mailem nebo se vytváří v programu, který zasílatel nainstaluje na PC příkazce podle dohody po podpisu zasilatelské smlouvy. 
c) Zasílatel je povinen upozornit příkazce na to, pokud jeho údaje jsou zjevně nesprávné či neúplné, a příkazce je povinen potřebné údaje doplnit. Zasílatel může provést přepravu i bez těchto údajů, v případě, že bude co nejvíce chránit zájmy příkazce. V zasílatelském příkazu uvádí příkazce rovněž i hmotnost zásilky. Zasílatel má právo tuto hmotnost překontrolovat. Při vyúčtování ceny zásilky je směrodatná skutečná celková hmotnost zásilky, kterou zjistí zasílatel a na kterou zasilatel příkazce upozornil. 
d) Příkazce musí podat zásilku k přepravě v takovém obalu, který odpovídá nárokům na přepravu a charakteru přepravované věci (přepravovaného zboží). K přepravě může být přijato zboží podléhající režimu ADR, a to podle podmínek výše uvedených.
e) Zasílatel je oprávněný po uvážení přepravit zásilku i mimo přepravní systém.


 6. Doručení zásilky příjemci 

a) Místo dodání a předání zásilky je místo zadané příkazcem či odesílatelem v přepravním listu, v tomto smyslu se rozumí adresa příjemce. Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce. Zásilku si tato osoba může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele. 
b) Příjemce se prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost, na přepravní list se píše příjmení přebírajícího, číslo OP či jiného dokladu a převzetí se potvrzuje podpisem přebírajícího, organizace také potvrdí přepravní list razítkem.
c) Příjemce překontroluje zásilku podle údajů uvedených v přepravním listu a vizuálně překontroluje, zda není porušený obal zásilky. Převzetí zásilky potvrdí do přepravního listu.
d) Za kontrolu údajů týkajících se vnitřního obsahu nebo kvality obsahu zásilky, o kterém se zasílatel nemá možnost přesvědčit, není zasílatel zodpovědný. 
e) V případě zásilky na dobírku je nutnou podmínkou pro její doručení a předání také zaplacení dobírkové částky. Tuto dobírkovou částku vybírá řidič předávající zásilku. 
f) Nelze-li zásilku doručit na první pokus, zasílatel zanechá příjemci na uvedené adrese doručení písemnou zprávu. V této zprávě uvede kontakt na sebe a informaci, že zásilka bude doručena po dohodě s příjemcem. 
g) Pokud zásilku nelze doručit ani na druhý pokus, zasílatel se domluví s příkazcem a nabídne mu možnost uskladnění zásilky, učinění dalších pokusů o doručení, doručení jiné osobě či na jinou adresu, vrácení zásilky příkazci. Cena úkonů za tyto činnosti se řídí ceníkem zasílatele. Doručení zásilky na jinou adresu může být zpoplatněno.
h) Uskladnění zásilky se provede na žádost příkazce, nejdéle po dobu 10 pracovních dnů. Během uskladnění zásilky může zasílatel uskutečnit pokusy zásilku doručit, nebo si ji v místě skladu může příjemce vyzvednout. Cena za uskladnění se řídí cenami zasilatele.


7. Pojištění zásilky, odpovědnost za škodu, reklamace

a) Zasílatel je pro případ rizika poškození zásilky pojištěn do hodnoty 300.000 Kč na jednu zásilku. Pokud hodnota jedné zásilky přesahuje 300.000 Kč má příkazce možnost zásilku před provedením přepravy připojistit dle ceníku pojištění, který mu na vyžádání zasílatel zašle a toto připojištění zprostředkuje. V případě, že zásilka s hodnotou vyšší než 300.000 Kč nebude předem připojištěna, zasílatel ručí za škodu do výše 300.000 Kč. 
b) Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu na zásilce, kterou převzal k přepravě, a která vznikla při obstarávání přepravy, a to v případě, že ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. V žádném případě však neodpovídá příkazci ani třetím osobám za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s přepravou vzniknout. Dále neodpovídá za škodu zaviněnou příkazcem nebo příjemcem. Za škodu, která vznikla z důvodu nedostatečného obalu nebo povahy přepravované věci.
c) Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu, která zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení dle této povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy i těchto zasílatelských podmínek.
d) Oprávněný může reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky. Oprávněným se rozumí ten, komu vznikla prokazatelně škoda. Reklamace musí uplatnit písemně u zasílatele, a to na přepravním depu kde byla zásilka předána k přepravě. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle § 71 a násl. vyhl.133/64 Sb. Lhůty na uplatnění práv jsou dány Silničním přepravním řádem (vyhl.133/64 Sb.). V reklamaci musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Musí připojit doklady opravňující jeho nárok a správnost požadované náhrady škody.
e) Příjemce provede při převzetí zásilky její kontrolu. Zejména neporušenost obalu, zjevné známky poškození. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady na zásilce, je povinností příjemce resp. příkazce tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit zasilateli. Povinností příjemce je zdokumentovat škodu a provést s řidičem písemný zápis o vzniklé škodě.
f) Příkazce je povinen oznámit skryté poškození zásilky zasílateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle § 71 a násl. vyhlášky 133/64 Sb. Příkazce umožní zasílateli, aby se mohl přesvědčit o stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Příkazce je povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele. Zasílatel má právo zamítnout reklamaci v případě, že příkazce neposkytne dostatek důkazů o způsobené škodě na zásilce či její ztrátě. g) Za nedodržení dodací lhůty vinou zasilatele má příkazce nárok na slevu z přepravného ve výši 10% a dále pak 10% za každý další den prodlení až do celkové výše přepravného.


8. Otevření a likvidace zásilky

a) V případě, že zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit, je důvodné podezření, že obsahuje věc, která je považována za nebezpečnou; nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle ustanovení těchto zasílatelských podmínek; je poškozený obal a obsah vytéká či je rozbitý, pak se zasílatel oprávněný zásilku otevřít. Po zjištění stavu zásilky se musí zásilka znovu uzavřít a barevně označit páskou místně příslušného depa.
b) Zasílatel je oprávněn zásilku likvidovat na základě předchozí dohody s příkazcem nebo v případě, že by zásilka ohrožovala zdraví osob. 
c) Příkazce je povinen zaplatit zasilateli náklady na likvidaci a na případnou újmu, která by zasílateli v souvislosti s likvidací vznikla.


9. Ochrana osobních údajů

Zasílatel nezpracovává žádné osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


10. Závěrečná ustanovení

a) Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy příkazce. 
b) Zasílatel i příkazce si předají kontakty na příslušné osoby, které je budou v rámci zasílatelských služeb zastupovat. 
c) Veškeré přepravní činnosti v rámci zasílatelské smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, a to především Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem, vyhláškou Ministerstva dopravy č. 133/64 Sb. o silničním přepravním řádu ve znění změn a doplňků, Mezinárodní úmluvou o dodacích podmínkách v mezinárodní dopravě INCOTERMS.

Tyto zasílatelské podmínky platí od 1. Dubna 2010.

 

Zpravodaj
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM